Chọn tuổi xông đất tết Canh Tý 2020 cho cả năm sung túc

CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT TẾT CANH TÝ 2020 

Đối với chủ nhà tuổi Giáp: 1954, 64, 74, 84, 94

xong nhà đạp đất canh tý
Nên chọn người tuổi Kỷ, Dần, Mùi, Sửu: 59, 69, 79, 89, 99, 2009, 62, 74, 86, 98, 2010, 61, 73, 85, 97, 2009, 67, 79, 91, 2003

Chủ nhà tuổi Ất: 1955, 65, 75, 85, 95

Nên chọn người tuổi Canh, Thân, Tý: 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 63, 75, 87, 99, 2011, 68, 80, 92, 2004, 60, 72, 84, 96, 2008

Chủ nhà tuổi Bính: 19 56, 66, 76, 86, 96 

Nên chọn người tuổi Tân, Tỵ, Hợi: 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 69, 81, 93, 2005, 59, 71, 83, 95, 2007, 65, 77, 89, 2001

Chủ nhà tuổi Đinh: 1957, 67, 77, 87, 97

Nên chọn người tuổi Nhâm, Hợi: 62, 72, 82, 92, 2002, 2012, 66, 78, 90, 2002, 69, 81, 93, 2005, 59, 71, 83, 95, 2007

Chủ nhà tuổi Mậu: 1948, 58, 68, 78, 88 

Nên chọn người tuổi Quý, Mão, Tý, Tỵ: 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, 61, 73, 85, 97, 2009, 67, 79, 91, 2003, 65, 77, 89, 2001

Chủ nhà tuổi Kỷ: 1949, 59, 69, 79, 89

Nên chọn người tuổi Giáp, Tý, Thân: 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 68, 80, 92, 2004, 60, 72, 84, 96, 2008, 66, 78, 90, 2002

Chủ nhà tuổi Canh: 1950, 60, 70, 80, 90 

Nên chọn người tuổi Ất, Thân, Mùi, Sửu: 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 61, 73, 85, 97, 2009, 67, 79, 91, 2003, 68, 80, 92, 2004

Chủ nhà tuổi Tân: 1951, 61, 71, 81, 91 

Nên chọn người tuổi Bính, Dần: 66, 76, 86, 96, 2005, 2016, 62, 74, 86, 98, 2010, 66, 78, 90, 2002, 69, 81, 93, 2005

Chủ nhà tuổi Nhâm: 1952, 62, 72, 82, 92 

Nên chọn người tuổi Đinh, Mão, Tỵ, Hợi: 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 59, 71, 83, 95, 53, 65, 77, 89, 2001, 63, 75, 87, 99, 2011

Chủ nhà tuổi Quý: 1953, 63, 73, 83, 93 

Nên chọn người tuổi Mậu, Tý, Mão, Tỵ: 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 65, 77, 89, 2001, 60, 72, 84, 96, 2008, 63, 75, 87, 99, 2011…

Bình luận trên Facebook